crazy4x4x4 I,II代合體


step1:用2x2x2的方法排內角

step2:用高階組中心的方法組內圓

step3:排4x4x4(組邊降成3階)
若遇到對邊互換的話,就用郭君逸老師的公式「r'FU'RF'Ur - lU'FR'UF'l'」

step4:外圓小牙
與II代一樣有2小牙永不分離的特性(圖3)
用3x3x3的3角互換的原理(或是中心塊自轉的原理)
A轉法 : R'd'R-(u或u'或u2)-R'dR-(u'或...)
B轉法 : lD'l'-(u或u'或u2)-lDl'-(u'或...)
C轉法 : Ld'L'-(u或u'或u2)-LdL'-(u'或...)
(註:小寫符號表示「只」轉第二層。)