crazy FTO 解法

1.圓內邊(A) 不用公式, 隨便轉即可
2.圓外邊(B) 公式1: RU'R'U
3.圓內角(C) 公式2: RL'R'L 三循環
4................... 公式3: RL'R'L R'DRD' 雙對調
5.類梯形(D) 公式4: RUR'D RU'R'D' 三循環
6.角 塊 (E) 公式5: RUR'D RU'R'U' RUR'D' RU'R'U 純三循環
7.角塊(1 & 3)自轉180度: 先用一次公式5, 以L面為準逆時針旋轉方塊, 再用兩次公式5(或一次U'RUR'D RU'R' URUR'D' RU'R')

其他類型解法 (1~3個連動面):

1.AB邊塊配對: (在固定面配好, 暫存於其它面)
2.排邊塊位置: (在連動面調整, 再轉到固定面)
3.CD內角配對: 用公式4 (U面為固定面, F面為連動面)
4.排內角CD位置: 用公式4 (U面為連動面, F面為固定面)
(先排固定面) 有時需要轉L'UL 或 R 做設定
5.角塊:公式5
2014/8/8